HOME


 

【助教申請單】

  106(上)核心通識課程助教申請表 [下載]
  106(上)選修通識課程助教申請表 [下載]
【教學助理自我評量表】
  教學助理自我評量表(由教學助理填寫) [下載]
(期末將提供線上問卷連結,請助教上線填寫)
【教學助理考核表】
  教學助理考核表(由授課教師填寫) [下載]
(期末將提供線上問卷連結,請教師上線填寫)

 

Center for General Education, National Tsing Hua University
新竹市光復路二段101號 No. 101, Sec. 2, Kuang-Fu Rd, Hsinchu City, 300, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-3-5742835 or 886-3-5717586 FAX:886-3-5718791