HOME


  • 通識清華
  • 課程訊息
  • 影音媒體
  • 徵才與行政


核心通識:103(上)日常物理
TA-d吳善鈞同學

核心通識:100(上)中國術數史
TA-d謝佳螢同學

核心通識:103(下)歐蘇文選讀
TA何尚融同學

核心通識:102(下)當代生命科學
TA黃安琪同學

Center for General Education, National Tsing Hua University
新竹市光復路二段101號 No. 101, Sec. 2, Kuang-Fu Rd, Hsinchu City, 300, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-3-5742835 or 886-3-5717586 FAX:886-3-5718791